VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY, týkajúce sa POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO PORTÁLU www.crowdinvest.sk

  1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky, týkajúce sa používania internetového portálu www.crowdinvest.sk (ďalej len „VZP“) sa týkajú davového realitného investovania do konkrétnych realitných projektov so správou na internetovom portáli, podrobnejšie definujú podmienky a zásady využívania služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom internetového portálu a podrobne objasňujú práva a povinnosti spoločnosti CROWD INVEST s.r.o., IČO: 47464674, Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka číslo: 33893/V, (ďalej len „CROWD INVEST s.r.o“).

1.2 Právne vzťahy medzi spoločnosťou CROWD INVEST s.r.o a potenciálnym investorom sú riadené na základe týchto VZP, a to vrátane sadzobníka poplatkov, pokynmi, ktoré sú uvedené na internetovom portáli, a zároveň ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.3 Pre využívanie služieb internetového portálu musí byť splnená podmienka registrácie na internetovom portáli prostredníctvom vyplnenia formulára osobných údajov,  prijatie VZP v elektronickej forme odoslaním formulára na internetovom portáli.

  1. Základné pojmy a DOJEDNANIA

2.1 Internetový portál je internetovou platformou, ktorá je prevádzkovaná a spravovaná spoločnosťou CROWD INVEST s.r.o, na základe ktorej sa prevádzkuje web stránka www.crowdinvest.sk.

2.2 Spoločnosť CROWD INVEST s.r.o, je majiteľom internetového portálu, ktorá vďaka procesu registrácie používateľa dovoľuje používateľovi prístup do účtu investora, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.

2.3 Webová stránka spoločnosti CROWD INVEST sa nachádza na adrese www.crowdinvest.sk.

2.4 Crowdfunding je inovatívna a kolektívna forma investovania, nová forma investovania označovaná aj ako verejné financovanie.

2.5 Fundraising je získavanie zdrojov. Je to metóda ako profesionálne získať finančné aj nefinančné zdroje.

2.6 Používateľ je fyzická osoba (jednotlivec) alebo právnická osoba (organizácia osôb, majetku), ktorá na základe procesu registrácie má záujem nadobudnúť status investora. Pre účely týchto VZP používateľ môže podnikať v zmysle príslušných ustanovení aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov, musí mať plnú spôsobilosť na právne úkony, právnu subjektivitu, musí mať viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a musí byť majiteľom osobného bankového účtu.

2.7 Projekt je zámer Autora projektu prezentovaný na webových stránkach, za účelom získania finančných prostriedkov od jednotlivých zákazníkov na jeho realizáciu.

2.8 Účet investora je elektronickým nástrojom, ktorý je prevádzkovaný na internetovom portáli pre účely kontroly a prehľadu.

2.9 Davové realitné investovanie, ktoré sa aplikuje v súlade s týmito VZP medzi spoločnosťou CROWD INVEST s.r.o a investorom je realizované vďaka procesu registrácie príslušného používateľa. Nevyhnutným predpokladom pre účasť na investovaní pred nadobudnutím statusu investora so spoločnosťou CROWD INVEST s.r.o. je úspešná registrácia na internetovom portáli, vytvorenie účtu investora.

2.10 Úspešný projekt je prezentovaný na Webových stránkach, pre ktorý boli splnené autorom stanovené podmienky, a to dosiahnutie požadovanej čiastky od zákazníkov.

2.11 Neúspešný projekt je prezentovaný na Webových stránkach, pre ktorý neboli splnené autorom stanovené podmienky, a to dosiahnutie požadovanej čiastky v stanovenom termíne.

2.12 Investor je osoba, ktorej záujmom je na základe procesu registrácie využívať služby internetového portálu a to najmä investovanie do realitných projektov.

2.13 Meno používateľa je jedinečný individuálny názov, ktorý si vyberie sám používateľ pri registrácii na internetovom portáli a pod ktorým vystupuje voči ostatným používateľom internetového portálu počas využívania služieb internetového portálu.

2.14 Heslo pozostáva zo sledu abecedných znakov a čísiel, ktorý si určí používateľ pri registrácii s cieľom zaručenia výhradného prístupu k svojmu virtuálnemu účtu.

2.15 Bankový účet CROWD INVEST s.r.o, je investičný bankový účet vo výhradnom vlastníctve spoločnosti CROWD INVEST s.r.o, ktorý sa využíva výhradne na zabezpečenie správneho prevodu peňazí medzi spoločnosťou CROWD INVEST s.r.o a investorom a ich zúčtovania.

2.16 Investičné programy sú definované minimálnou investíciou a úrokovou sadzbou. Po úspešnej registrácii na internetovom portáli si používateľ vyberie investičný program na základe variabilného symbolu, ktorý je určený pre konkrétny investičný program. Inštrukcie k výberu investičného programu získa používateľ po registrácii na internetovom portáli v sekcii PROJEKTY.

2.17 Investičné akcie sú už úspešne zrealizované projekty financované investormi.

2.18 Projekty sú vybrané investičné akcie v prípravnej fáze určené pre davové investovanie.

2.19 Začiatok a koniec investície je obdobie, počas ktorého sa úročí vklad investora podľa vybraného investičného programu. Obdobie začína dátumom, ktorý je uvedený v účte investora.

2.20 BASIC FUND je investičný program, pri ktorom vkladom v sume 5 eur sa investor stane súčasťou žrebovania, ktoré sa bude konať raz za tri mesiace, vyžrebuje sa výherca, ktorý vyhrá 500 eur ako základný vklad v programe PROGRES FUND, ktoré môže investovať. Podmienka výhry je vyzbieraná suma 500 eur, ak sa daná suma nevyzbiera, peniaze sa použijú na charitatívne účely, podporné projekty pre rodiny s deťmi. Výhru, alebo použitie peňazí zverejníme na facebookovom profile ( výherca/charitatívne účely ).

2.21 Súťaž v investičnom programe BASIC FUND spočíva v tom, že každý, kto vloží sumu 5 eur je automaticky zaradený do žrebovania. Vždy bude práve jeden výherca, ktorý vyhrá 500 eur na vloženie, prípadne peniaze putujú na charitatívne účely ( bod 2.20 )

2.22 Podmienkou súťaže je to, že žiaden zo súťažiacich, ktorý je súčasťou žrebovania si nemôže nárokovať späť tých 5 eur, ktoré vložil, pretože peniaze slúžia na podporu projektu. Ten, kto vloží vklad 5 eur nemá nárok na vrátenie peňazí.

2.23 Ďalšie investičné programy ako PROGRES FUND, PROFI FUND a INDIVIDUAL FUND sú uvedené na webovej stránke www.crowdinvest.sk.

2.24 Investičné portfólio je suma investovaných peňazí investorom do konkrétneho investičného programu. Vklad sa realizuje výhradne bankovým prevodom na investičný účet spoločnosti CROWD INVEST s.r.o.

2.25 Garantovaný výnos je odmena za poskytnutie resp. investovanie finančných prostriedkov do realitného projektu. Odmena je vopred stanovený produkt alebo služba, ktorú autor projektu ponúka s cenou pri odmene uvedenou.

2.26 Vyplatenie peňazí v investičnom portfóliu a garantovaného výnosu je do 15 dní od dátumu konca investičného obdobia uvedeného v účte investora. Vyplatenie investovanej sumy a výnosu sa predlžuje v nasledovných prípadoch:

2.26.1 v prípade intervencie štátnych orgánov alebo orgánov miestnej samosprávy alebo tretích osôb, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek administratívnych konaní súvisiacich s projektom, ktoré nespôsobila alebo žiadnym spôsobom nezapríčinila spoločnosť CROWD INVEST s.r.o., o celú dobu trvania takejto intervencie alebo prieťahov

2.26.2 v prípade zásahu vyššej moci a ďalších okolností, ktoré vylučujú (znemožňujú) zodpovednosť (podľa § 374 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník)

  1. nadobudnutie statusu Investora

3.1 Registrácia a tvorba ÚČTU INVESTORA

3.1.1 S cieľom registrácie a vytvorenia účtu investora na internetovom portáli má používateľ, v ktorého záujme je investovanie finančných prostriedkov a nadobudnutie statusu investora, povinnosť zadať zvolené meno používateľa a e-mailovú adresu, príp. ďalšie údaje, ktoré požaduje internetový portál a musí akceptovať VZP vrátane sadzobníka poplatkov zakliknutím príslušného políčka na internetovom portáli. Zakliknutím tohto políčka na internetovom portáli používateľ vyhlasuje, že sa poctivo a detailne oboznámil s obsahom týchto VZP vrátane sadzobníka poplatkov, ich obsah pochopil a že sa zaväzuje tieto VZP vrátane sadzobníka poplatkov dodržiavať. Používateľ má zároveň povinnosť zakliknutím príslušného políčka na internetovom portáli udeliť súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

3.1.2 Po správnom a korektnom vyplnení požadovaných údajov, ich odoslaní a odsúhlasení záväznosti VZP vrátane sadzobníka poplatkov a po udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, odošle internetový portál používateľovi uvítací e-mail, ktorý bude obsahovať náhodne vygenerované heslo, hypertextový odkaz na internetový portál a výzvu na zmenu tohto hesla. Po úspešnej zmene náhodne vygenerovaného hesla sa automaticky vytvorí účet používateľa, v ktorého záujme je nadobudnutie statusu investora.

3.1.3 Prepojením na internetový portál a zmenou náhodne vygenerovaného hesla má používateľ, v ktorého záujme je nadobudnúť status investora, s cieľom ukončiť proces registrácie, povinnosť cez on-line formulár, ktorý vygeneruje internetový portál, uviesť osobné údaje, kontaktné údaje, údaje súvisiace s bankovým spojením, ale aj ďalšie údaje v rozsahu, aký si vyžaduje internetový portál. Po vyplnení on-line formulára podľa predchádzajúcej vety tohto bodu VZP a po jeho odoslaní sa ukončí proces registrácie používateľa, v ktorého záujme je nadobudnúť status investora.

3.1.4 Používateľ má nad rámec údajov z bodu 3.1.3 týchto VZP oprávnenie nepovinne uviesť aj ďalšie informácie súvisiace s jeho osobou.

3.1.5 Používateľ má povinnosť vždy uviesť korektné a pravdivé údaje vyplývajúce z bodov 3.1.1 a 3.1.3 VZP. Uvedenie nesprávnych alebo nepravdivých údajov môže znamenať odopretie či zrušenie registrácie používateľa, príp. odopretie vytvorenia či zrušenie účtu investora.

3.1.6 Používateľ má právo zadať a používať iba jedno meno používateľa, ktoré nemôže byť hanlivé, urážlivé, neslušné, nemôže byť ľahko zameniteľné s názvom iného používateľa a nemôže vzbudzovať klamlivú predstavu o používateľovi, jeho osobe, totožnosti, vlastnostiach a spojeniach s inými osobami.

3.1.7 Používateľ má právo cez internetový portál vytvoriť a používať iba jeden používateľský účet, v ktorého záujme je nadobudnutie statusu investora. Porušením tejto povinnosti vzniká dôvod na odopretie alebo zrušenie registrácie používateľa, resp. odopretie vytvorenia nového používateľského účtu či zrušenie všetkých účtov používateľa.

3.1.8 Používateľ berie na vedomie, že iba vďaka registrácii a vytvoreniu účtu používateľa nedostáva automatický nárok na využívanie služieb, ktoré poskytuje internetový portál. Nárok na využívanie služieb, ktoré poskytuje internetový portál, získa používateľ až po nadobudnutí statusu investora na základe podmienok, ktoré ďalej špecifikujú tieto VZP.

3.1.9 Používateľ s nadobudnutím statusu investora berie na vedomie, že bezpodmienečným predpokladom pre nadobudnutie statusu investora je úspešný proces registrácie na internetovom portáli, vytvorenie virtuálneho účtu investora (bod 3.1 VZP) a investovanie určenej sumy pre konkrétny investičný program.

3.2 SLUŽBY INTERNETOVÉHO PORTÁLU

3.2.1 Vďaka registrácii kedy nadobudne používateľ status investora, je aj záväzok spoločnosti CROWD INVEST s.r.o, poskytnúť investorovi nasledovné služby internetového portálu:

3.2.1.1 aktívny prístup do internetovej sekcie projektov, ide hlavne o aktuálne investičné akcie, na ktorých sa investor bude podieľať svojou investíciou,

3.2.1.2 aktívny prístup do účtu investora s prehľadom o investičnom portfóliu investora,

3.2.1.3 vyplatenie garantovaného výnosu na konci investičného obdobia podľa vybraného investičného programu označeným variabilným symbolom, okrem prípadu, keď investor predčasne požiada o uvoľnenie investovaných peňazí.

3.2.2 Kvôli riadnemu zabezpečeniu služieb udelí investor spoločnosti CROWD INVEST s.r.o potrebné plnomocenstvo na použitie investovaných peňazí do konkrétneho realitného projektu.

  1. Zrušenie registrácie a účtu investorA

4.1 Spoločnosť CROWD INVEST s.r.o, má právo zrušiť registráciu aj účet  investora ak:

4.1.1 to tak určujú tieto VZP, alebo

4.1.2 sa ukončí investovanie predčasne zo strany investora,

4.1.3 investor závažným spôsobom poruší VZP, najmä ak ide o porušenie povinnosti zaplatiť spoločnosti CROWD INVEST s.r.o, riadne a včas poplatok vyplývajúci zo sadzobníka poplatkov,

4.2 Spoločnosť CROWD INVEST s.r.o zruší registráciu a účet investora aj v prípade, že investor je neaktívny, teda nevyužil investovanie do konkrétneho realitného programu v období do 60 dní od jeho registrácie na internetovom portáli.

  1. Sadzobník poplatkov

5.1 Neodlúčiteľnou súčasťou týchto VZP je sadzobník poplatkov, ktorý stanovuje výšku a druh poplatkov, ktoré musia používateľ internetového portálu, teda investor zaplatiť spoločnosti CROWD INVEST s.r.o.

5.1.1 za konkrétne služby, činnosti a úkony počas využívania internetového portálu bez poplatku,

5.1.2 ak dôjde k predčasnému zrušeniu účtu investora, na žiadosť investora, poplatok je 1,5% z investovanej sumy za každý začatý mesiac až do ukončenia investície vrátane,

5.2 Uhradenie poplatkov vzhľadom na sadzobník poplatkov v stanovenej výške sa započítava vzájomne s dosiahnutým výnosom.

5.3 Investor výhradne súhlasí a akceptuje fakt, že niektoré poplatky musia na základe sadzobníka poplatkov byť uhradené z jeho investovaných peňazí.

5.4 Spoločnosť CROWD INVEST s.r.o má právo rozhodnúť, že sa v individuálnych prípadoch nebudú poplatky podľa sadzobníka uplatňovať, alebo budú uplatnené v nižšej sume.

  1. nahradenie škody

6.1 Každá zmluvná strana je zodpovedná za škodu, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane tým, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VZP. Zmluvné strany sa zaväzujú k tomu, že sa budú čo najviac snažiť, aby predišli škodám, príp. minimalizovali vzniknuté škody.

6.2 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie vyplývajúce z omeškania plnenia záväzku druhej strany. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu vyplývajúcu z omeškania druhej zmluvnej strany s jej vlastným plnením.

  1. Všeobecné, záverečné a spoločné ustanovenia

7.1 Počas registrácie, aj v dobe trvania platnosti VZP, má investor povinnosť poskytovať spoločnosti CROWD INVEST s.r.o, vždy len pravdivé, správne, korektné a aktuálne informácie a dokumenty. Inak ide o závažné porušenie VZP zo strany investora.

7.2 Zmluvné strany sa výhradne dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sú spravované na základe ustanovení slovenského právneho poriadku. Právomoc na rozhodovanie sporov medzi zmluvnými stranami majú všeobecné súdy Slovenskej republiky. Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že tieto VZP a sadzobník poplatkov sú záväzné pri úprave vzájomných vzťahov na základe uzavretej rámcovej zmluvy o spolupráci, ak teda táto zmluva neurčuje inak.

7.3 Spoločnosť CROWD INVEST s.r.o má právo jednostranne meniť či dopĺňať tieto VZP nevynímajúc sadzobník poplatkov, a to aj bez odsúhlasenia investorom, s čím investor výhradne súhlasí na základe prijatia rámcovej zmluvy o spolupráci a týchto VZP. Spoločnosť CROWD INVEST s.r.o informáciu o zmene VZP či sadzobníka poplatkov poskytne primeraným spôsobom.

7.4 Tieto VZP sa stávajú platnými a účinnými dňa 01.08.2018